Моля, потвърдете, че сте пълнолетен, за да продължите.

нова ситория

Награди

Карта за пазаруване на стойност 400 лв.

Карта за пазаруване на стойност 400 лв.

Защото новите начинания я изискват...
Преса за коса.

Преса за коса

Влез в новото си начинание със зашеметяващ външен вид!
Телефон Samsung Galaxy S7 Edge

Телефон Samsung Galaxy S7 Edge

За да споделяш с лекота новите си вълнения.

Въведи кода от вложката

+359
+359

Честито!

+359
+359

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОГРАМАТА "ЗАПОЧНИ НОВА ИСТОРИЯ"

ОРГАНИЗАТОР

Програмата „Започни нова история” е организирана от “КТ Интърнешънъл” ЕАД, с адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул. Рогошко шосе 1, наричано по-долу за краткост: Организатор. Решението за провеждане на програмата „Започни нова история.”, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за участниците. Организаторът запазва правото да поправя или променя правилата, като обявява това публично своевременно.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Програмата се организира и провежда на територията на Република България.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Програмата стартира на 8-ми май 2017 г. и ще продължи до 18-ти юни 2017 г. Крайната дата, до която ще се приема регистрация на уникален код чрез SMS или на www.novaistoria.com, е 18-ти юни 2017 г. За изпратени SMS за участие след тази дата и евентуални разходи свързани с това, Организаторът няма да носи отговорност. Крайният срок за изпращане и получаване на наградите е 30-ти юли 2017 г. След 18-ти юни 2017 г. участващи опаковки могат да бъдат предлагани в търговските обекти до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди.

ПРОДУКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА

В програмата „Започни нова история”, участват опаковките на Merilyn Pink, Merilyn Blue, Merilyn Purple и Merilyn White, снабдени с вложка. На всяка вложка има уникален код на латиница, който потребителят следва да регистрира, за да разбере дали вложката е печеливша или участва за теглене на големите награди. В една опаковка може да има само една вложка.

УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

Всяко физическо лице, което е навършило 18 год., може да участва в програмата „Започни нова история”. Служителите на “КТ Интернешънъл” ЕАД, както и членовете на техните семейства, нямат право на участие. С включването си в програмата, участникът приема и се задължава да спазва изцяло условията.

МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

На гърба на всяка вложка, поставена в участващите промоционални опаковки, има отпечатан уникален код, съдържащ цифри и букви на латиница. Потребителят трябва да регистрира уникалния код на www.novaistoria.com или като изпрати SMS с текст кода, изписан на латиница, на номер 1711, активен за абонатите на трите мобилни оператора в България. Цената на един SMS към номер 1711 е 0,30 лв. с ДДС за абонати на М-Тел и ВИВАКОМ и 0,29 лв. с ДДС за абонати на ТЕЛЕНОР. След регистриране на кода на www.novaistoria.com и ако този код е валиден и уникален (т.е. да не е бил регистриран в системата до сега), потребителят ще получи обратно съобщение, което обявява дали потребителят печели моментна награда или участва за големите награди.. След изпращане на SMS с кода и ако този код е валиден и уникален (т.е. да не е бил регистриран в програмата до сега), потребителят ще получи обратен SMS, който обявява дали потребителят печели моментна награда или участва за големите награди. Ако потребителят печели моментна награда, в обратния SMS, печелившият участник ще бъде помолен и да изпрати данни за получаване на наградата, а именно: име и фамилия, година на раждане и точен адрес. При нужда, Организаторът може да се свърже с него, за да уточни детайлите по получаване на наградата. За участие в тегленията за голямата награда (15 броя мобилни телефони Samsung Galaxy S7 Edge) в програмата „Започни нова история”, потребителят трябва да регистрира поне 2 уникални кода по време на кампанията. Един участник може да участва в програмата с неограничен брой уникални кодове. Ако участник е регистрирал повече от една дву-кодова комбинация в кампанията, той участва в тегленето толкова пъти, колкото валидни и уникални дву-кодови комбинации е регистрирал.

Всеки мобилен номер се счита за отделен участник и се следи броят регистрирани кодове от този номер. В един SMS ще може да бъде изпращан само един уникален код. При изпращане на повече от един код в SMS, изпратените кодове ще бъдат счетени за невалидни. Всяка регистрация в сайта www.novaistoria.com с един телефонен номер се счита за отеделен участник и се следи броят регистрирани кодове с този телефонен номер. В една регистрация ще може да бъде вписван само един уникален код. При регистриране на повече от един уникален код, регистрираните кодове ще бъдат счетени за невалидни.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите на програмата са общо 155 на брой и са както следва:

Моментни награди:

Големи награди:

МЕХАНИЗЪМ НА РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

МОМЕНТНИТЕ НАГРАДИ се разпределят на случаен принцип, в момента на получаване на SMS или регистрация на www.novaistoria.com с валиден и уникален код, от специално разработен софтуер. ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ се разпределят измежду всички изпратили поне два броя валидни и уникални кода в периода 8-ми май – 18-ти юни 2017 г., от един телефонен номер. Ако участник е изпратил повече от два кода в кампанията, той участва в тегленето толкова пъти, колкото кратни на два, валидни и уникални кодове е изпратил. Тегленето на ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ се извършва чрез автоматично електронно теглене на 22-ри юни 2017 г. в присъствието на нотариус. Всички участници, спечелили голяма награда, ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане и печелившият участник ще бъде помолен и да изпрати данни за получаване на наградата, а именно: име, фамилия, точен адрес и година на раждане. С един валиден и уникален код, може да бъде спечелена само една награда.

ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Печелившите участници следва да изпратят данни за получаване на награда, чрез SMS или в сайта www.novaistoria.com в зависимост от начина на регистриране на кода. Данните трябва да са изписани на латиница и да съдържат име, фамилия, година на раждане и точен адрес за доставка на наградата. При нужда, Организаторът ще се свърже с печелившия участник в максимално кратък срок за потвърждаване на данните. Наградите се изпращат чрез куриерска служба на седмична база. Краен срок за доставка на наградите е 30-ти юли 2017 г. Наградите ще бъдат доставяни в работни дни, от 09:00 до 17:00 часа. При доставката, всички печеливши участници се задължават да предоставят на куриерите печелившите вложки като доказателство, както и да предоставят на куриерите документ за самоличност. Наградите се предоставят лично на спечелилия участник, само ако спечелилият участник представи документ за самоличност и от представения документ за самоличност се установи, че той е поне на 18 г. В случай, че участникът е на възраст под 18г., няма право да получи наградата. Ако той/тя не присъства на посочения адрес, куриерите оставят бележка с адрес, от който спечелилият може да вземе пратката в седем дневен срок.

ПРАВНИ СПОРОВЕ

Организаторът не носи отговорност и няма да бъде въвличан в никакви правни спорове, свързани с притежанието или собствеността, върху печеливши уникални кодове от продуктите, включени в програмата „Започни нова история”, както и правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците, във връзка с тази програма. Евентуални правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в програмата, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора съгласно разпоредбите на българското законодателство.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Настоящата програма „Започни нова история” може да бъде прекратена преди 18-ти юни 2017-та г. само при появата на събитие, представляващо непреодолима сила съгласно действащото законодателство, в резултат, на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата програма „Започни нова история”. Организаторът може да прекрати настоящата програма, ако се появи нарушение или злоупотреба с правилата или при извънредни обстоятелства. В такъв случай Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С участието си в програмата лицето изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат използвани и обработвани за целите на настоящата програма. Чрез включването си в програмата „Започни нова история”, участниците приемат предвиденото в настоящите правила. Всеки участник в програмата се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Кратките правила на програмата „Започни нова история” може да се намерят на вложките в участващите опаковки. Пълните и подробни правила може да се намерят на www.novaistoria.com, където са публично оповестени и подробно описани. С включването си в програмата участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на програмата „Започни нова история”.

Печеливши

Преси за коса:

Маргарита Манолова от Лясковец Диана Станчева Чалакова от Плевен Росица Георгиева Василева от Казанлък Елица Крумова от София Красимир Спасов Крумов от Дупница Диана Трифонова Стоянова от Бургас Станка Тодорова Пеевска от с. Стойките Елена Огнянова Гуглева от Нови Искър Вера Алексиева от Пловдив Мима Иванова Николова от Луковит Ивелина Пълова от Плевен Христина Георгиева от Велико Търново Мирена Сашива Сивкова от Чепеларе Симеон Грамов от с. Громшин Нонка Николова Тасевска от София Елка Йорданова Пекова от София Ваня Валентинова Стоянова от Симитли Таня Георгиева Оракова от Благоевград Лиляна Христова Ненова от Русе Анна Христова от Добрич Жанета Руменова Бойчева от Стара Загора Татиана Борисова Атанасова от София Пенка Петкова Иванова от Бургас Здравка Стефанова Йорданова от Лясковец Наталия Иванова Червенкова от Симитли Иренйа Викорова Лазарова от Дупница Здравка Делибалтова от Нова Загора Марина Стоянова от Ямбол Стоянка Лазарова Горчева от Вълчица Мария Райчева Гекова от Раковски Владимир Илиев Георгиев от Бургас Мариела Иванова Ламбова от Пловдив Николинка Йорданова Ангелова от с. Ветрино Петранка Стойнева от София Кристина Бебенова от Свищов Рена Шишкова от с. Труд Камесия Костоова от Варна Албул Салам от Пловдив Ирена Георгиева Гешовска от София Надежда Ташева Радова от Велико Търново Николина Симеонова Парушева от Бургас Соничка Атанасова Андонова от Варна Гинка Чанкова Момчилова от Бургас Недялка Янчева Динкова от Димитровград Красимира Стоянова от Варна Радка Ковачева от Гоце Делчев Теодора Давчева от с. Тополница Деница Йонкова Владимирова от гр. Шумен Йовита Илиева от Черноморец Любомир Чимширов от Ген. Тошево Наталия Петкова Чалъкова от Меричлери Донка Тодорова от Пловдив Милена Пекова от Плевен Йоана Миланова от София Цонка Димитрова Драганска от Съединение Симеон Асенов Методиев от Перник Йоана Стилиянова Йовчева от Габрово Найден Борисов от Слънчев бряг Мария Тодорова Тодорова от Пазарджик Пенка Желязкова Русева от Сливен Илияна Петрова от Пловдив Даниела Георгиева Кушева от Горна Оряховица Радка Цонежа Иванова от Стара Загора Ангелина Костова от Бургас Нина Борисова Пейчева от Монтана Елена Кралева от Бургас Пламена Ангелова от Силистра Анета Кеова Коева от Казанлък Стетлана Арабова от Средец Антоанета Ангелова Митева от Приморски Галина Делчева Петрова от Тополовград Таня Илиева от Плевен Красимира Сашева Пенчева от Велико Търново Мария Георгиева от Петрич Милена Алексова от Дупница Здравка Анчева от Пловдив Любомир Христов от Бургас Нели Стойчева от Русе Яна Трендафилова от с. Горно Сахране Донка Михайло Станкова от Трявна Десислава Драгомирова Тодорова от София Надежда Миткова Атанасова от Кърджали Ренета Стоянова Маринова от Каспичан Стоянка Кехайова от Бургас Симона Георгиева Киркова от Бургас Галя Дойкинаот с. Труд Лилия Търтинскаот Дупница Мюрвет Топчиева от Велико Търново Дияна Иванова от Велико Търнов Силвия Арааджиева от Петрич Габриела Георгиева от Казанлък Светлана Станева от Бургас Мария Калинова от Айтос Сема Антева от Варна Петя Крумова от София Веселка Илиева от Плевен Катя Минчева от Свищов Димитрана Рангелова от Монтана Ивелина Петрова от с. Скутаре Ирина Тодорова от Попово Христина Христова от Павликени Моника Алексанрова от Кърджали Наташа Ангелова от Асеновград Веска Дянкова от Ловеч Ивелин Бекяров от Варна Кристина Грозданова от с. Бело поле Ана Младенова от Монтана Диляна Звездарска от Козлодуй Стоянка Герова от Панагюрище Трифон Трифонов от Велико Търново Ива Иванова от София Галина Заякова от Казанлък Борислава Иванова от София Светлана Стефанова от Велико Търново

Карти за пазаруване:

Валентина Николаева Герганска от Шумен Диана Колева Димитрова от Елхово Стефан Христов Райнов от Бургас Марияна Стоянова Михалева от Белослав Владимир Адирков от София Юлия Атаносава Чокоева от Сливен Цветелина Руменова Крадимирова от Горна Оряховица Величка Ивнова Добрева от Ямбол Веселина Момчилова Пеева от Бургас Мариела Божидарова Константинпва от София Петър Йовков Данаилов от Каварна Надежда Господинова Камберова от Варна Мирена Мянкова от Русе Славчо Стефанов Семер от Чепеларе Красимира Петкова от Ямбол Гергана Узунова от Пещера Веселин Кракаров от Слънчев бряг Дебора Радева от Велико Търново Димитър Димитров от София Мирена Мянкова от Русе Славчо Стефанов Семер от Чепеларе Красимира Петкова от Ямбол Гергана Узунова от Пещера Веселин Кракаров от Слънчев бряг Дебора Радева от Велико Търново Димитър Димитров от София Валентина Герганска от Шумен Диана Димитрова от Елхово Надежда Камберова от Варна Стефан Райнов от Бургас Марияна Михалева от Белослав Владимир Адирков от София Юлия Чокоева от Сливен Цветелина Крадимирова от Горна Оряховица Величка Добрева от Ямбол Веселина Пеева от Бургас Мариела Константинова от София Петър Данаилов от Каварна

Samsung Galaxy S7 Edge:

Антоанета Миланова от София Живко Иванов от София Йордан Коларов от Кърджали Стоянка Паранова от Каблешково Нели Илиева от с.Страхилово, общ, Полски Тръмбеш Кристина Христова от Перник Милен Минчев от Полски Тръмбеш Таня Пенчева от Пловдив Илина Митева от Бургас Иван Петков от Плевен Виктория Тодорова от Ловеч Диана Русимова от София Николай Траянов от Пещера Васка Александрова от с. Трудовец, общ. Ботевград Елка Калинина от Сандански

Контакти